Gamitbv.png

ALGEMENE VOORWAARDEN GAMIT LEIDINGRENOVATIE INZAKE INSPECTIE & RENOVATIE VAN LEIDINGEN

Artikel 1 Algemeen

1.1

De geldigheidstermijn van offertes en/of prijsaanbiedingen is, tenzij anders vermeld, vier weken na dagtekening van offertes en/of datum van prijsaanbieding.

1.2

De aanneemsom en alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, waaronder precario.

1.3

Gamit BV is slechts gebonden dan nadat Opdrachtgever de offerte van Gamit BV heeft geaccepteerd, waaronder verstaan het Gamit BV feitelijk laten uitvoeren van de werkzaamheden (zonder concrete bevestiging van de offerte door Opdrachtgever). Gamit BV is niet gebonden aan van Opdrachtgevers zijde komende wijzigingen op de offerte (bijvoorbeeld in een opdrachtbevestiging), tenzij Gamit BV deze schriftelijk heeft geaccepteerd door een nieuwe offerte te doen.

Artikel 2 Verplichtingen Opdrachtgever

2.1

De opdrachtgever zorgt om niet ervoor dat voordat de uitvoering van de werkzaamheden zoals overeengekomen dient aan te vangen:

-

het werkterrein aan Gamit BV ter beschikking wordt gesteld, alsmede dat een goed berijdbare toegang tot het werkterrein verzekerd is;

-

op het werkterrein of in de directe omgeving ervan voldoende ruimte is voor de opslag van materialen;

-

Gamit BV vrije toegang tot de leidingen heeft;

-

de voor de uitvoering van het werk eventuele benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen verkregen zijn en deze gedurende het werk van kracht blijven;

-

eventuele verstrekkingen die de opdrachtgever volgens de overeenkomst doet, moeten tijdig op het werk voorhanden zijn; tenzij anders overeengekomen valt hieronder in ieder geval het kosteloos ter beschikking stellen van water en elektriciteit;

2.2

Opdrachtgever staat ervoor in dat werkzaamheden door derden, waaronder nevenaannemers, geen stagnatie of schade veroorzaken voor Gamit BV en vrijwaart Gamit BV voor de kosten en schade die Gamit BV lijdt als gevolg van werkzaamheden door deze derden. Opdrachtgever vrijwaart Gamit BV eveneens voor de gevolgen van stillegging van het werk door daartoe bevoegde instanties dan wel andersoortig ingrijpen van die instanties, tenzij het ingrijpen zijn grondslag vindt in een handelen door Gamit BV in strijd met toepasselijke regelgeving.

2.3

Indien voor het tot stand komen van de overeenkomst geen toestand of gegevens aan Gamit BV bekend zijn gemaakt, maar de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van hetgeen Gamit BV redelijkerwijs had mogen verwachten komen de gevolgen daarvan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat daarnaast in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

Artikel 3 Verplichtingen Gamit BV

3.1

Behoudens het geval dat dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen staat Gamit BV er niet voor in dat de werkzaamheden het door Opdrachtgever beoogde resultaat opleveren. Gamit BV is verplicht de overeengekomen werkzaamheden goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Gamit BV geeft voorts geen andere garantie dan de op aangebrachte materialen rustende fabrieksgarantie en Gamit BV kan dus ook niet voor meer worden aangesproken.

V1_05-2012 Pagina 2 van 3

3.2

Gamit BV zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat nodeloze hinder wordt voorkomen, alsmede dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien voor dit doel meerwerk dient te worden uitgevoerd, heeft Gamit BV recht op bijbetaling overeenkomstig artikel 4.1.

3.3

Indien in de overeenkomst een oplevertermijn is genoemd zal Gamit BV zich inspannen om binnen deze termijn de werkzaamheden gereed te hebben. Een eventueel overeengekomen termijn is echter geen fatale termijn. Zonder ingebrekestelling door opdrachtgever conform de wet treedt geen verzuim in.

Artikel 4 Meerwerk/Minderwerk

4.1

Door Opdrachtgever opgedragen wijzigingen of instructies die leiden tot verandering van het werk zoals omschreven in de werkomschrijving die is opgenomen in de offerte en/of overeenkomst worden in voorkomende gevallen als meer verrekend, waarbij de te maken meerkosten met een aannemersprovisie van 15% als fixatie van algemene kostendekking en winst worden doorberekend en daarnaast in ieder geval een uurtarief ad 94,= per werknemer in rekening wordt gebracht.

4.2

Indien een wijziging of instructie door de opdrachtgever leidt tot minderwerk blijft Opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd.

Artikel 5 Schade

5.1

Schade aan het werk of aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is voor rekening van Gamit BV, behalve in het geval Gamit BV in haar offerte gewezen heeft op het risico dat uitvoering van de werkzaamheden de geopenbaarde schade met zich mee zou brengen, in het geval van indirecte schade of Gamit BV aantoont dat de schade (mede) is veroorzaakt door de opdrachtgever (waaronder mede verstaan geen informatieverstrekking door Opdrachtgever waar zij daartoe wel had moeten overgaan en verstrekking van verkeerde informatie) of derden of door overmacht.

Artikel 6 Overmacht

6.1

Onder overmacht wordt voor deze overeenkomst verstaan elke van de wil van Gamit BV onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien -, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, sneeuw(val), vorst, ijsgang, mist, harde wind, hittegolf, aanvaringen, stremmingen in de scheepvaart, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, werkstaking, werkliedenuitsluiting, overstroming, brand, akties van opdrachtgever en/of derden en andere ernstige storingen in de bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van Gamit BV of haar onderaannemers en leveranciers vanwege oorzaken die buiten hun macht liggen.

6.2

In geval van overmacht is Gamit BV – voor de duur van de overmacht – bevrijd van haar verplichtingen. Voorts geeft overmacht recht op termijnsverlenging. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan twee weken, of indien de aard van het werk dit met zich meebrengt eerder, heeft Gamit BV het recht de overeenkomst te ontbinden en heeft zij recht op vergoeding van de gemaakte kosten vermeerderd met een aannemersvergoeding van 7%.

Artikel 7 Oplevering

7.1

Gamit BV toont steeds direct na afronding van de werkzaamheden Opdrachtgever een rapport. Daarmee worden de werkzaamheden als correct afgerond en opgeleverd beschouwd, heeft Gamit BV aan al haar verplichtingen voldaan. Alle eventuele schade aan het werk ontstaan na dat moment is voor rekening van Opdrachtgever.

V1_05-2012 Pagina 3 van 3

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1

Iedere aansprakelijkheid van Gamit BV is beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom, vermeld in de offerte.

8.2

Gamit BV is uitdrukkelijk in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan omzetderving, gederfde winst, schade/meerkosten van nevenaannemers, hogere toezicht- en advieskosten, verlies of mislopen van orders, stagnatie in bouw of productie, kosten van inzet van vervangende produktiemiddelen / vervoersmiddelen, kosten door omleidingen, schade door negatieve publiciteit, reputatieschade, mislopen van subsidies / toelages /mislopen toezeggingen van derden en hogere kapitaalkosten.

8.3

Gamit BV is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van onverplichte suggesties of adviezen van (medewerkers van) Gamit BV aan opdrachtgever die door opdrachtgever zijn overgenomen. Opdrachtgever is derhalve gehouden zelfstandig te (laten) beoordelen of dergelijke suggesties of adviezen uitvoerbaar zijn en tot het beoogde resultaat leiden.

8.4

Opdrachtgever is gehouden Gamit BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden t.b.v. Gamit BV is uitgesloten c.q. beperkt.

Artikel 9 Betaling

9.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten alle facturen door opdrachtgever betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

9.2

Indien opdrachtgever deze termijn overschrijdt, is hij van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Aan Gamit BV zal alsdan een rente ad 1% per maand over het factuurbedrag verschuldigd zijn, welke rente tegelijk met de hoofdsom en na te noemen kosten dient te worden betaald.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forum

11.1

Op de tussen Opdrachtgever en Gamit BV gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Mocht enig geschil uit deze overeenkomst voortvloeien, dan zal dit voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Neem vandaag contact op!

Wilt u meer informatie over onze producten of diensten, neem contact met ons op.

 

GAMIT LEIDINGRENOVATIE

 

 

Contact persoon: De heer Van Elp

M: 06 53 22 72 26

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

webformulier

Nieuws

  • 1
  • 2